Vedtekter

Vedtekter i Norsk Barockpintoforbund

§ 1 Forbundets navn.

Norsk Barockpinto Forbund er en medlemsorganisasjon. Forkortet NBF.§ 2 Tilslutning.

Forbundet er tilsluttet Barockpintostudbook, BPS, i Nederland, som er moderorganisasjonen.§ 3 Formål.

NBF har som formål å samle alle med interesse for Barockpinto til samarbeid til det beste for rasen. Forbundet skal videre søke å fremme oppdrett og bruk av Barockpinto i tett samarbeid med BPS. NBF skal følge BPS’s stambok- og kåringsregler.

For å realisere formålet skal NBF:

- Spre kunnskap om, øke forståelsen og interessen for hesterasen Barockpinto via forbundets web side. - Fremme utvikling av Barockpintoen i Norge. - Medvirke til et planfast avlsarbeid gjennom informasjon til norske avlere av Barockpinto. - Arrangere kåring for Barockpinto. - Arbeide for å skape et godt miljø og samarbeid blant medlemmer i NBF.§ 4 Medlemskap.

Alle som støtter NBF sitt formål og vedtekter kan tegne medlemskap. Innmelding skjer til NBF. Det må da sendes inn en søknad til NBF og NBF må godkjenne medlemsskapet.

For medlemsskap er det en forutsetning at den årlige medlemskontingenten er betalt senest innen tidspunkt for avholdelse av årsmøte. Foretak og foreninger kan også være medlemmer av forbundet. Foretak og forening har ikke stemmerett. Styret kan nekte medlemsskap for personer, foreninger og firmaer som har til hensikt å skade/motarbeide forbundet, dets formål og/ eller hestesaken, eller personer som synlig er i bråk og skaper konflikter og dårlig miljø rundt om på nettet. Styret kan utarbeide retningslinjer for krav til medlemsskap. Disse retningslinjene skal fremlegges for årsmøte for synspunkter før endelig vedtak.


NBF sitt styre krever inn medlemskontingenten, med forfall 15. februar hvert år. For nye medlemmer som melder seg inn i forbundet i løpet av årets siste to måneder, gjelder innbetalt kontingent også for det påfølgende år. Forbundsåret gjelder fra 1/1 til 31/12. Medlemmene har ikke stemmerett før kontingenten er betalt. For å registrere eller omregistrere en barockpinto må man være hovedmedlem. Samme gjelder for å stille hest til kåring.


Hovedmedlem NBF/BPS: 710 kr

Medlemskap NBF: 450 kr

Familiemedlemskap: 1200 kr


Medlemsfordeler:

Stemmerett på årsmøtet: hovedmedlem og 1 familiemedlem.

Fortrinnsrett på kurs, clinicer, kåring etc

Gunstige rabatter på kurs, clinicer, klubbklær etc

Gratis annonsering på webside og i BP Nytt§ 5 Styret.

NBF ledes av et styre på 5-8 personer. Styrets medlemmer må være medlemmer av NBF.

Leder velges for 2 år av gangen.

Ved nyvalg av styreleder skal denne så sant det lar seg gjøre velges fra eksisterende styremedlemmer.

Kasserer velges for 2 år.

Øvrige styremedlemmer velges for 1 år.

2 vararepresentanter velges for 1 år. Disse har møterett men ikke stemmerett, med mindre de erstatter et sittende styremedlem.

Det skal tilstrebes å ha minst et styremedlem fra nord-sør, øst- og vestregionen, slik at styret på best mulig måte kan representere hele landet.

Det skal også tilstrebes å sikre overlapping av styret slik at ikke hele styret skiftes ut samtidig. 


Styrets hovedoppgave er å ivareta foreningens formålsparagrafer og vedtekter.

Styret forplikter seg til å følge vedtekter og vedtak vedtatt av årsmøtet. Styret skal utarbeide en styreinstruks som er bindende for alle styrets medlemmer, denne skal lages etter hvert årsmøte.


Styret er beslutningsdyktig ved alminnelig flertall. Enstemmighet skal tilstrebes i alle saker. Ved stemmelikhet gjelder den mening som bifalles av leder.

Styret forbereder og sørger for at neste årsmøte finner sted. Styret forplikter seg til å ivareta sine verv i perioden mellom to årsmøter i samsvar god styreskikk. Ved evt. frafall i denne perioden, supplerer styret seg selv ved at en av vararepresentantene trer inn i styret som ordinært medlem.


Styremøtene kan avholdes ved at styret møtes eller ved telefon/internet.

Styremøter skal kunne avholdes fortløpende gjennom lukkede grupper på sosiale media eller tilsvarende. Styret avgjør selv hvilke ‘kanaler’ de ønsker å bruke.

Telefonstyremøte skal kun avholdes hvor dette anses som betryggende saksbehandling.

Det skal føres protokoll fra alle styremøter, evt skriftlig løpende logg i lukkede grupper.

Styret kan tildele personer med spesielle funksjoner møterett, men ikke stemmerett på styremøter.
§ 6 Årsmøtet.

Årsmøtet legges til hovedkåringen. Innkalling med dagsorden skal sendes medlemmene minst 2 uker før årsmøtet. Møtedato skal gjøres kjent for medlemmene minst 6 uker på forhånd.

Forslag på saker fra medlemmer som ønskes fremmet på årsmøtet må være styret i hende innen 4 uker før årsmøtet. Forslag til kandidater til styreverv må være valgkomiteen i hende innen 8 uker før årsmøtet.


Årsmøtet skal:

a) Godkjenne innkallingen og dagsorden herunder hvem som er tilstede.

b) Velge møteleder og referent.

c) Behandle styrets årsmelding.

d) Behandle styrets forslag til årsregnskap.

e) Behandle innkomne saker.

f) Velge nye styrerepresentanter, herunder styrets leder og kasserer.

g) Velge valgkomite.

Stemmeberettigede er alle som har gyldig medlemskap når årsmøtet avholdes. Avstemning kan skje ved personlig fremmøte eller ved fullmakt. Et medlem kan kun disponere en fullmakt. Fullmakten skal være signert av fullmaktsgiver. Vedtak på årsmøtet fattes med alminnelig flertall. Avstemninger skal foregå skriftlig dersom minst en person forlanger dette.

Kun de i innkallingen oppgitte saker eller forslag kan behandles på årsmøtet.§ 7 Ekstraordinært årsmøte.

Ekstraordinært årsmøte avholdes dersom styret eller minst 20 % av medlemmene forlanger det. Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av saker som skal behandles. Kun de i innkallingen oppgitte saker eller forslag behandles.§ 8 Medlemskontingent

NBF sitt styre krever inn medlemskontingenten, med forfall 15. februar hvert år. For nye medlemmer som melder seg inn i forbundet i løpet av årets siste to måneder, gjelder innbetalt kontingent også for det påfølgende år. Forbundsåret gjelder fra 1/1 til 31/12. Medlemmene har ikke stemmerett før kontingenten er betalt.§ 9 Valgkomite

NBF skal ha en valgkomite på 3 medlemmer som er valgt av årsmøtet. Leder for valgkomiteen velges for 2 år. De to andre medlemmer velges for 1 år. Valgkomiteen tar i mot forslag til, og skal selv fremme egnede kandidater til de verv som skal besettes.§ 10 Økonomi

Regnskapsåret er 1. januar til 31. Desember. NBF sitt regnskap føres av kasserer.§ 11 Medlemsplikter

Medlemmene er forpliktet til å følge NBF’s formål og vedtekter.§ 12 Utestengelse og Eksklusjon

Medlemmer som motarbeider forbundets formål og vedtekter, eller bryter forbundets vedtekter, kan bli utestengt for en periode på mellom 1-6 måneder eller i graverende tilfeller ekskludert fra forbundet. Som ekskludert medlem vil det innbefatte at de hestene som eies ved eksklusjonsvedtaket heller ikke kan stilles til kåring. Ved utestengelse må medlemmet søke om medlemsskap igjen når utestengelsesperioden er forbi. Et eksklusjonsvedtak vil gjelde for 2 år, og medlemmet vil deretter være nødt til å søke om opptak som medlem på nytt. Før styret beslutter utestengelse eller eksklusjon skal medlemmet så langt det lar seg gjøre få en advarsel hvor det redegjøres for det/de kritikkverdige forhold. Medlemmet skal samtidig gis anledning til å forklare seg. Ved både utestengelse og eksklusjon plikter styret å gjøre den ekskluderte oppmerksom på ankemuligheten og ankefristen som er 14 dager etter mottaket av vedtaket. En eventuell anke sendes og behandles av styret. Hverken utestengte eller ekskluderte medlemmer kan stille hest på NBF kåringer under eksklusjonsperioden. For utestengte eller ekskluderte medlemmer med salgsstall vil det innbefatte at de hestene som eies av medlemmet og er til salgs ved eksklusjonsvedtaket heller ikke kan stilles til kåring under den ekskluderte perioden. Salgshestene frigjøres fra eksklusjonsvedtaket når salgshesten blir solgt til ny eier.§ 13 Representanter for NBF.

Det er ikke ønskelig at representanter i NBF bruker sin stilling for å fremme egen næring eller personlige interesser. Misbruk av verv eller svekking av enkeltpersoner blir sett på som svært alvorlig. Uønsket atferd vil kunne medføre fratredelse av verv og utestengelse fra forbundet.§ 14 Vedtektsendring.

Vedtektsendringer kan kun foretas på årsmøte og krever 2/3 flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede.§ 15 Henvendelser/ Klager.

Alle saker/forslag og klager må sender skriftlig til NBF og styret vil behandle disse på kommende styremøte.§ 16 Oppløsning.

Oppløsning av NBF kan bare bestemmes av det vanlige årsmøtet der 2/3 av de stemmeberettigede medlemmene må være enige. Hvis forbundet skulle oppløses, tilfaller eventuelle midler BPS i Nederland.