Kåringsreglement

HINGSTEKÅRINGSREGLER:


§ 1 : Utvelgelse

Utvelgelsen av hingster til Barockpinto består av en eksteriør bedømmelse til Barockpinto kåring.

Ved å delta i utvelgelsesforløpet kan hingster oppnå bedekningstillatelse i Barockpinto stamboken, ved også å bestå en materialprøve.


Bedekningstillatelsen tildeles i avgrensede tidsrom med angivelse av startdato og sluttdato, hvis det hvert år av hingsteeier innbetales et av generalforsamlingen fastsatt beløp (hingstelisens) til Barockpintostamboken.

En gitt tillatelse kan til enhver tid inndras, hvis det viser seg at avkommet er tilført uheldige egenskaper, ikke er av tilstrekkelig god kvalitet, eller viser seg uforenelig med avlsmålet.


§ 2 : Avstamningskrav

Barockpinto hingstene skal som min. ha 25 % dokumentert frieser blod. Med dokumentert frieser blod menes, at blodet skal være fra frieser hopper registreret i KFPS, eller frieser hingster avlsgodkjendt i KFPS.

Det tilrådes fra 25 – 87,5% frieser blod.

Dette er også gjeldende for hingster født inn i Barockpinto seksjonen.

Kun Barockpinto hingster som oppfyller fargekriteriene kan avlsgodkjennes.


Barockpinto hingster, som har opnådd en helhetskarakter på min. 7 ved Barockpinto kåring. Dette gjelder også ved utenlandske Barockpinto hingster, med min. 3 ledet avstamning, og godkjent i EU-forbund.

Frieser hingster avlsgodkjent i KFPS, er automatisk avlsgodkjent til å avle Barockpinto avkom.


§ 3 : Hingster - kåringer

Alle 2-års hingster, som oppfyller avstamningskravene, kan fremstilles. Hingstene eksteriørbedømmes. Etter det kan de avvises eller oppnå bedekningstillatelse som 3-års.


Alle 3-års hingster, som oppfyller avstamningskravene kan fremstilles. Hingstene eksteriørbedømmes. Etter det kan de avvises eller oppnå bedekningstillatelse for førstkommende bedekningssesong og få adgang til materialprøve som 4-års.

Alle 4½-års og eldre hingstre, som oppfyller avstamningskravene, kan fremstilles. Hingstene eksteriørbedømmes. Etter det kan de avvises eller oppnå godkjennelse og få adgang til materialprøve. Materialprøven er frivillig til år 2012.


Bedekningstillatelse gis til hingstens 5. bedekningssesong, hvor det skal stilles avkomssamling eller lages føllbedømmelse.


Ferdigkårede hingstre kan gjenfremstilles til kåring på eiers egen foranledning. Den beste bedømmelse benyttes videre.


§ 4 : Eksteriørbedømmelse

Hingstene måles ved stangmål over manke.

Hingstene fremvises på fast underlag i skritt og trav med trinse. Det vises oppstilling, skritt, trav og galopp etter kåringskommisjonens anvisning. Ved eksteriørbedømmelsen gis karakterer for egenskapene type og kroppsform, hode og hals, skulder og manke, overlinje og bakpart, forlemmer og baklemmer, skritt, trav, galopp og helhetsinntrykk.


Det utarbeides en beskrivelse av hingstens eksteriør og bevegelse, som utleveres etter bedømmelsen. Opprangering skjer etter helhetskarakter.

- 2 års hingster skal ha min. 7 poeng i helhetskarakter for å oppnå avlsgodkjennelse.

- 3 års og eldre hingster skal ha min. 8 i helhetskarakter for å oppnå avlsgodkjennelse.


Hingstene/vallaker kan oppnå følgende:

Stambok: min 155 cm

Ster: min 158 cm.

Avlsgodkjent. (min. 158 cm)


§ 5 : Oppnåelig predikat

Preferent.

En avlsgodkjendt hingst kan oppnå Preferent ved et pointsystem som følger.

1. 1 pr. føll: 1 point.

2. Sterhopper: 3 point.

3. Ibop/Sport: 2 point.

4. Avlsgodkjendt hingst: 5 point.

En avlsgodkjendt hingst skal samle 250 point for å oppnå preferent.


Sport:

En hingst kan oppnå predikatet sport ved 5 ganger å vinne dressur på M plan


§ 6 : Veterinær undersøkelser

Hingster skal for å oppnå avlsgodkjennelse gjennomgå veterinær undersøkelser av hjerte- og lungefunksjon, kjønnsorganer og haltheter.


§ 7 : Blodtypekontroll (DNA-bestemmelse)

Alle avlsgodkjente hingster skal være DNA-bestemte, og på denne måte ha deres avstamning verifisert (kontrollert). Utgiftene til DNA-bestemmelse betales av hingste-eieren.

Fra 2017 ble det nå pålagt at allerede godkjente hingster må DNA-testes for hydrocephalus-genet (vannhode). Etter 2020 vil alle nye hingster som er bærer av genet bli ekskludert fra avlsprogrammet og vil ikke være godkjente lenger. Hingster som er godkjent før 2020 vil opprettholde sine avlslisenser.


§ 8 : Spesielle krav

Den skal ha store tydelige avtegn/markeringer på sin kropp, her er hode og ben ikke medregnet. Disse hvite og farvede kroppshår er samlet i store, velavgrensede felter.

En hest hvor begge foreldre er ensfarget, skal hesten, her medregnes ikke eventuelle sokker og bliss, ha min. 2 hvite ikke sammenhengende usymmetriske pletter på min. 100 mm . i diameter pr stk. på kroppspartiene.

(Hingst må ikke kun ha et lyn/strek. Skal være en sirkel)


§ 9 : Ensfarvede hingste

Ensfargete hingster kan stilles til kåring men dog ikke oppnå avlsgodkjennelse.


§ 10 : Dispensasjon

I spesielle tilfeller kan det gis dispensasjon for hingster, som ikke er i stand til å oppfylle ovenstående. Det kan dog høyest gis 1 dispensasjon i hele seleksjonsforløpet. Dog ikke avstamningsmessig.


§ 11: Avkomsvurdering

Forslag fremstilles til generalforsamling 2015.


 

HOPPEKÅRINGSREGLER:


§ 1 : Utvelgelse

Utvelgelse av hopper til Barockpinto seksjonen foretas via en godkjent eksteriør bedømmelse ved barockpinto kåringen. Avlsgodkjennelsen er gjeldende fra godkjendt eksteriørbedømmelse, til hoppen dør.

Hopper kan stilles flere ganger årlig for opptakelse i stamboken.


§ 2 : Avstamningskrav

Barockpinto hoppene skal som min. ha 25 % dokumentert frieser blod. Med dokumentert frieser blod menes at blodet skal være fra frieser hopper registrert i KFPS, eller frieser hingster registrert eller avlsgodkjent i KFPS.

Det tilrådes fra 25 – 87,5 % frieser blod.


Frieser hopper kåret i stamboken under KFPS, er automatisk godkjendt til å avle Barockpinto avkom.

Hopper, kåret i stambok, fra annet godkjent varmblodsforbund er automatisk godkjendt til å avle Barockpinto avkom.

Hopper, født i Barockpinto seksjonen, skal fremstilles til kåring og oppnå min. Stambokshoppe for å bli avlsgodkjent.


Det, at ovenstående hopper automatisk er godkjent til å avle Barockpintoer, er foreløbig gjeldende til og med 2011. Deretter beslutter Generalforsamlingen, om godkjennelsen skal forlenges.


Åpen stambok med typeavl og fargeavl (med forregister, de fleste raser brukes til innkrysning).

Avstamningskrav til kåring i hovedavsnitt, åpen stambok med mulighed for foredling.

Barockpinto hopper skal ha en, av bestyrelsen godkjent registreringsattest (f.eks. hestepass) eller avstamningsopplysning.


Det må IKKE i avstamningen være følgende raser innkrysset:

Knapstruper, Appaloosa, Pintloosa, Shire, Jyde, Belgier, Islands heste, Irish Cob, Tinker, Curly Coated, Haflinger, Fjordheste, Svensk skovhest, Draft Horses, Hackney.


Dansk fødte etter utenlandske EU-Hingster kåret i et offisielt anerkjent forbund med 3 ledet avstamning, samt bestått eksteriørbedømmelse.

Barockpinto hopper med ukjent avstamning kan opptas i bilag til hovedavsnittet, jf. § 11.


§ 3 : Oppdeling

Alle 3 års samt eldre hopper, som opfyller Barockpinto foreningens avstamningskrav, kan fremstilles. Hoppene bedømmes ved kåringen, hvoretter de oppnår avlsgodkjennelse, blir opptatt i forregister eller avvises.

3 års hopper med føll ved siden kan ikke fremstilles.


Ved avlsgodkjennelse er denne gjeldende, til hoppen avgår. Avlsgodkjente hopper har adgang til materialeprøve.

Hvert enkelt hold oppdeles i klasser etter alder. I klasser med under 3 påmeldte, vil holdene sammenlegges hvis muligt.


§ 4 : Eksteriørkåring

Hopper måles ved stangmål over manke.

Hopper fremvises på fast grunn i skritt og trav med trense. Det vises opstilling, skritt, trav og galopp etter kåringskommissjonens anvisning.

Ved eksteriørbedømmelsen gis karakterer for egenskapene type og kroppsform, hode og hals, skulder og manke, overlinje og bakpart, forlemmer og baklemmer, skritt, trav, galopp og helhetsinntrykk.


Det utarbeides en beskrivelse av hestens eksteriør og bevegelse, som utleveres etter bedømmelsen. Opprangering skjer etter helhetskarakter.

Hoppen skal ha et gjennomsnitt på 6 for opptakelse i stamboken. Det må max forekomme en karakter under 6.

Hopper som ikke oppnår 5 i helhetskarakter forblir i føllbok, men kan senere stilles til kåring for stambok.

Hoppene kan oppnå følgende:

Stambok:(min. 153 cm) Gjennomsnitt på 6 med max en karakter under 6.

Ster: (min. 155 cm) Gjennomsnitt på 7 med max en karakter under 7


§ 5 : Oppnåelige predikat

Sport.

Hopper kan oppnå Sport ved 5 ganger å vinne dressur på M plan


Preferent.

En hoppe kan oppnå Preferent ved et pointsystem som følger:

1. 1 pr. føll: 1 point

2. Ster hoppe/hingst/vallak: 3 point

3. Avlsgodkjent hingst: 5 point

En hoppe skal samle 15 point for å oppnå perferent.


Prestatie.

En hoppe kan oppnå Prestatie ved et pointsystem som følger:

1. Avkom som oppnår Sport: 5 point

2. Avkom som tar IBOP (min. Med 60 point) : 2 point

En hoppe skal samle 15 point for å oppnå Prestatie.


Elite.

(min 158 cm)

En hoppe kan oppnå Elite på følgende måte:

1. Hoppen skal være kåret Ster

2. Hoppen skal avlegge en IBOP-test og oppnå min. 60 point


§ 6 : Veterinære undersøkelser

Hopper skal ikke gjennomgå veterinære undersøkelser for å oppnå avlsgodkjennelse (stambok).


§ 7 : Blodtypekontroll (DNA-bestemmelse)

Hopper født i Barockpinto foreningen skal DNA-bestemmes. Alle utgifter betales av hoppe eieren.


§ 8 : Specielle krav

Den skal ha store tydelige avtegn/markeringer på sin kropp, her er hode og ben unntag. Disse hvite og farvede kroppshår er samlet i store, velavgrensede felter.


En hest hvor begge foreldre er ensfarvede, skal hesten, her medregnes ikke eventuelle sokker og bliss, ha min. 2 hvite ikke sammenhengende usymmetriske pletter på min. 100 mm . i diameter pr stk. på kroppspartiene.


§ 9 : Ensfarvede Barockpinto hopper

Ensfarvede Barockpintohopper født i Barockpintoseksjonen kan oppnå avlsgodkjennelse. Avlsgodkjennelsen er gjeldende fra godkjent eksteriør, til hoppen avgår.


§ 10: Bilag til hovedavsnitt (Forregister):

Forregister 1:

Hoppen har en ikke anerkjent avstamning. Brogede og 25% Frieser og pinto avstamning. Hvis ikke det er foretatt DNA på disse dyr, kreves dette

Forregister 2:

Hoppen har min 1 ledd på begge sider som er kjent. Hvis ikke det er foretatt DNA på disse dyr, kreves dette.

Forregister 3:

Hoppen har min. 2 ledd på begge sider som er kjent. Hvis ikke det er foretatt DNA på disse dyr, kreves dette.


 


Føllkåring:


§ 1: Kåring av føll.

Føll fremvises 1 gang til kåring og kan oppnå følgende:

1 pr: Gjennomsnitt på 7 med max. en på 6

2 pr: Gjennomsnitt på 6,5 med max en på 6

3 pr: Gjennomsnitt på 6 med max en på 5

Har et føll et gjennomsnitt på 6 med to på 5 eller under, får føllet ingen pr.


§ 2: Fremvisning.

Føllet fremvises sammen med hoppen. Føllet vises løst og oppstillet til sist.

Det blir bedømt ut fra, eksteriør og bevegelse.

Det utarbeides en beskrivelse av føllets ekstriør og bevegelse, som utleveres etter bedømmelsen. Opprangering skjer etter helhetskarakter.